ANIQA ABA KIMAR MMN (’82) – Alezane Aniqa Aba Kimar